Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Dit is de dienst van Babysits. Voor de toegang tot en het gebruik van de websites, applicaties of diensten van Babysits ("het platform") gelden de volgende algemene voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door akkoord te gaan met onze voorwaarden gaat u ook akkoord met ons privacy beleid.

Bekijk de voorwaarden voor:

Voor alle gebruikers

Deze voorwaarden gelden voor alle (rechts)handelingen van Babysits B.V. en u als gebruiker van het platform, tenzij zij geheel dan wel gedeeltelijk uitdrukkelijk en schriftelijk niet van toepassing zijn verklaard. Overeengekomen afwijkingen zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd, waarbij beide partijen voor akkoord hebben getekend.

Artikel 1 - Inhoud

Babysits biedt een internetplatform aan, waarmee zij het contact tussen ouders/verzorgers en oppas-aanbieders faciliteert. Babysits is géén bemiddelingsinstantie en heeft nimmer te gelden als contractspartij.

Babysits heeft de inhoud van dit platform met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie op het platform met betrekking tot kinderopvang is echter afkomstig van derden, namelijk de vragers respectievelijk de aanbieders van oppasdiensten. Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Babysits draagt voor de inhoud van de geplaatste advertenties en/of de kwaliteit en gedragingen van de ouders/verzorgers, de kinderen en/of oppassers geen enkele verantwoordelijkheid.

Artikel 2 - Gegevens

Indien u gebruik wenst te maken van deze dienst, zult u ervoor zorg moeten dragen dat uw gegevens (waaronder uw e-mailadres en zover relevant uw naam, adres, postcode en bankrekeningnummer) volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert u dat u de (rechts)persoon bent die u meedeelt te zijn en dat u bevoegd bent gebruik te maken van onze dienst.

De gegevens die u invult bij uw profiel/ oproep komen op het Babysits platform te staan, zodat dit openbaar doorzoekbaar wordt. Dit betekent dat ook zoekmachines (zoals Google) uw profiel/ oproep kunnen opnemen.

Uw gegevens zullen mogelijk worden gebruikt om derden in staat te stellen een overeenkomst met u te sluiten. Babysits respecteert ieders privacy en zal gegevens dus niet voor andere doeleinden gebruiken. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker worden gegevens niet aan derden ter beschikking gesteld. Babysits kan op dit laatste een uitzondering maken indien misbruik (dit ter beoordeling van Babysits, zie ook artikel 13 van deze voorwaarden) van haar dienst gemaakt wordt.

Artikel 3 - Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten hangt samen met alles met betrekking tot de dienst. Hieronder vallen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's en overige materialen, berusten bij Babysits en/of haar licentiegevers. Indien er auteurs-, handelsrechten of andere rechten in of door geplaatste advertenties worden geschonden, dan is het aan de gedupeerde om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten. De gebruiker vrijwaart Babysits voor alle aanspraken, uit welke hoofde dan ook, terzake.

Artikel 4 - Aansprakelijkheid

Babysits stelt zich tot doel om via haar platform op internet vraag en aanbod betreffende kinderopvang bij elkaar te brengen. Babysits is géén bemiddelingsinstantie en heeft nimmer te gelden als contractspartij voor wat betreft de te verlenen oppas.

Babysits draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor wat betreft de geselecteerde oppaskinderen en hun ouders/verzorgers en/ of de kandidaten en de uiteindelijke kwaliteit van hun werkzaamheden. U maakt zelf een (voor)selectie, gaat zelf de gesprekken aan en maakt zelf de (financiële) afspraken op basis van uw eigen wensen en criteria.

Het contact maken en onderhouden met een oppas, gastouder, ouders of opvangorganisatie is geheel op eigen risico en initiatief.

De eindselectie en de beslissing om iemand de zorg voor uw kind(eren) toe te vertrouwen, ligt volledig bij uzelf. Babysits is niet aansprakelijk voor (materiële en/of immateriële en/of gevolg)schade die voortkomt uit geplaatste advertenties of geselecteerde kandidaten. Mocht het zo zijn dat een oppas, ouder of opvangorganisatie niet betrouwbaar blijkt of lijkt te zijn, dan vernemen wij dit natuurlijk wel graag van u. U kunt u dit melden via een e-mail naar .

Artikel 5 - Uitsluiting

Babysits is bevoegd u (al dan niet tijdelijk) de toegang tot het platform te ontzeggen wanneer u de betalingscondities niet in acht neemt en/of in gebreke blijft met tijdige betaling en/of u handelt in strijd met deze algemene voorwaarden.

Bovendien is Babysits gerechtigd de overeenkomst met u meteen en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden of op te zeggen, indien u als gebruiker niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor u uit het gebruik van dit platform en/of de algemene voorwaarden voortvloeien.

Babysits behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen rechtsmaatregelen tegen u te nemen. Babysits behoudt zich het recht om uw gegevens uit haar database te verwijderen, zonder opgaaf van reden. Dit platform is alleen bedoeld voor het contact tussen ouders/verzorgers, oppassen en opvangorganisaties ten behoeve van kinderopvang. Om op te passen moet je in Nederland 14 jaar en in België 15 jaar of ouder zijn. Voor het gebruik van deze dienst geldt daarom een minimumleeftijd van 14 jaar (15 jaar in België). Indien je jonger dan 18 jaar bent, moet je toestemming vragen aan je ouders. De gebruiker heeft bij uitsluiting geen recht op restitutie van aankopen.

Artikel 6 - Verwijzingen/advertenties

Babysits is niet aansprakelijk voor de inhoud van sites van adverteerders en/of deelnemers aan het platform.

Artikel 7 - Vrijwaring

U vrijwaart Babysits volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden die op enige wijze voortvloeien uit en/of verband houden met gebruikmaking van ons platform en/of een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van dit platform.

Artikel 8 - Beveiliging

Babysits spant zich naar alle redelijkheid in om haar systemen te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik en neemt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen. Babysits kan echter nooit garanderen dat onrechtmatig gebruik niet zal geschieden. Tevens kan Babysits niet garanderen dat het platform altijd en op elk moment van de dag bereikbaar is.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid m.b.t. gebruik platform

Babysits wijst iedere aansprakelijkheid, voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van het platform, af. Babysits is nimmer aansprakelijk voor schade die samenhangt met het gebruik van Babysits, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Babysits. In dat geval is de aansprakelijkheid van Babysits beperkt tot het bedrag dat de gebruiker heeft betaald voor het gebruik van Babysits, met een maximum van €500.

Artikel 10 - Niet-particulier gebruik

Niet-particulier gebruik van dit platform door organisaties zoals gastouderbureaus, kinderdagverblijven en/of andere bedrijven is alleen toegestaan met een bedrijfsaccount voor niet-concurrerende diensten. Gastouders vallen hier niet onder.

Babysits behoudt zich het recht voor om bij overtreding van deze bepaling (dit ter uitsluitende beoordeling door Babysits) gebruikers te blokkeren. De overtredende gebruiker heeft in dat geval geen recht op restitutie van aankopen. Uw profiel wordt verwijderd en gebruikers waarmee u in contact bent gekomen worden, indien Babysits dit noodzakelijk acht, geïnformeerd over de overtreding. Babysits is gerechtigd zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling, en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 1.000,00 (zegge: één duizend euro) op te leggen bij overtreding van het bepaalde in dit artikel. Wordt nadien opnieuw overtreding van het bepaalde in dit artikel geconstateerd, dan bedraagt de direct opeisbare boete €5.000,- (zegge: vijf duizend euro) voor elke volgende overtreding.

Artikel 11 - Overmacht

Babysits kan de tenuitvoerlegging van een verplichting krachtens deze overeenkomst opschorten als de verplichting niet kan worden uitgevoerd als gevolg van een gebeurtenis waarvan redelijkerwijs gesteld kan worden dat deze zich buiten de invloedssfeer van Babysits bevindt en die niet redelijkerwijs kon worden voorzien op het moment dat de overeenkomst werd gesloten. Een dergelijke gebeurtenis kan onder andere bestaan uit staking, uitsluiting, telecommunicatiestoring, brand, diefstal, waterschade, sabotage of vandalisme.

Artikel 12 - Klachten en wensen

Gebruikers van het platform zullen eventuele klachten en wensen schriftelijk bij Babysits indienen.

Artikel 13 - Misbruik

Onder 'Misbruik' verstaan wij: het versturen van berichten aan andere gebruikers waarmee de rechten of privacy van anderen (uiteindelijk) worden geschonden, zoals het versturen van ongevraagde commerciële informatie en spam, het doen van grievende of beledigende uitlatingen, gebruik van het platform anders dan het zoeken of aanbieden van kinderopvang zoals het promoten van diensten, inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of het openbaar maken of verveelvoudigen van materiaal zonder toestemming en gebruikmaking van deze dienst op een wijze waarvoor de dienst niet bedoeld is. Daarnaast worden onwettige handelingen of klachten daarover samenhangend met of voortvloeiend uit het gebruik van deze dienst onder misbruik verstaan.

13.1 Babysits kan de overeenkomst met de gebruiker bij diens misbruik met onmiddellijke ingang beëindigen zonder voorafgaande mededeling aan of overleg met de gebruiker.

13.2 Babysits is gerechtigd zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling, en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 10.000,00 (zegge: tienduizend euro) per feit van misbruik aan de gebruiker in rekening te brengen. Daarnaast behoudt Babysits het recht om nadere (rechts)maatregelen tegen de gebruiker te nemen en van deze vergoeding te vorderen naar aanleiding van schade die is ontstaan als gevolg van misbruik door de gebruiker.

Nederlands Recht

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Babysits aangepast worden. We adviseren dan ook stellig deze algemene voorwaarden regelmatig te bekijken.

Aanvullende voorwaarden voor ouders/verzorgers die een premium account afnemen

Om contact op te nemen met kinderopvang aanbieders, zijn ouders verplicht te upgraden naar een premium account. Een premium account kost de gebruiker € 14,99 per maand (incl. BTW).

Artikel 1 - Voorwaarden

Door het upgraden naar een premium account op het platform geeft u aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Babysits én deze aanvullende voorwaarden voor een premium account voor ouders/verzorgers.

Artikel 2 - Betaling

Door het afnemen van een premium account machtigt u Babysits om de kosten voor een premium account automatisch te incasseren. Een premium account kost de gebruiker op Babysits € 14,99 per maand (incl. BTW).

Babysits behoudt zich het recht voor om bij storneren van de betaling, €25 per stornering in rekening te brengen.

Diensten voor betaalverwerking voor Premium-accountgebruikers op Babysits worden geleverd door Stripe en zijn onderworpen aan de Stripe Connected Account-overeenkomst, die de Stripe-servicevoorwaarden omvat (Dit wordt ook wel de "Stripe Service-overeenkomst" genoemd). Door akkoord te gaan met deze voorwaarden of door een Premium-accountgebruiker op Babysits te blijven, gaat u met de Stripe Service-overeenkomst akkoord, aangezien deze van tijd tot tijd door Stripe kan worden gewijzigd. Als voorwaarde dat Babysits betalingsverwerking via Stripe mogelijk maakt, stemt u ermee in om Babysits nauwkeurige en volledige informatie over u en uw bedrijf te verstrekken en machtigt u Babysits om deze en transactie-informatie met betrekking tot uw gebruik van de door Stripe geleverde betalingsverwerking diensten te delen.

Artikel 3 - Aanmelden en stopzetten

De overeenkomst en het daaruit voortvloeiende abonnement (premium account) wordt aangegaan voor de duur van de contractsperiode van een maand en kan ingaan op iedere gewenste dag van de maand. Wanneer de gebruiker akkoord gaat met een premium zakelijk account, stemt de gebruiker ermee in dat de gebruiker onmiddellijk toegang krijgt tot het Premium-abonnement en erkent de gebruiker dat hij/zij als bedrijf niet in aanmerking komt voor restitutie of intrekking van betaling.

Tenzij één van de partijen de overeenkomst tijdig opzegt (dit is mogelijk tot de laatste dag van de periode), wordt de overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd voor de duur van de contractsperiode. Opzegging is steeds mogelijk voor het einde van de geldende contractperiode. Indien de gebruiker voor het einde van de contractperiode opzegt, wordt de overeenkomst aan het einde van de contractperiode beëindigd. De gebruiker heeft in dat geval geen recht op restitutie van de kosten van het premium account voor de resterende dagen van de contractperiode. Bij opzegging dient een termijn van 1 dag in acht te worden genomen. Opzegging van uw premium account kan eenvoudig direct online. Er zullen na opzegging geen kosten meer afgeschreven worden van het door u opgegeven rekeningnummer, tenzij u nog abonnementsgeld aan ons verschuldigd bent van de voorgaande maand(en). In dit geval kan dit openstaande bedrag nog geïncasseerd worden.

Artikel 4 - Afkoeling

Als u zich registreert voor een betaald abonnement, kunt u van gedachten veranderen voor om het even welke reden of zonder reden, en binnen veertien (14) dagen een volledige terugbetaling krijgen van alle betaalde gelden, welke beginnen op de dag van uw registratie voor de betreffende service (de ‘afkoelperiode’). Terugbetalingen zullen echter niet worden geleverd als u tijdens de afkoelperiode de dienst heeft gebruikt.

Als u een volledige terugbetaling wenst te krijgen van alle gelden die betaald zijn, moet u contact opnemen met de klantenondersteuning voordat de afkoelperiode voorbij is. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.”. U kunt ook gebruikmaken van het onderstaande modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Modelformulier voor herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wil ontbinden / herroepen.

  • Aan Babysits, Schiedamse Vest 95D, 3012BG, Rotterdam, Nederland. E-mail: :
  • Ik/Wij ( * ) deel/delen ( * ) u hierbij mede dat ik/wij ( * ) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst ( * ) herroep/herroepen ( * )
  • Besteld op ( * )/Ontvangen op ( * )
  • Naam/Namen consument(en)
  • Adres consument(en)
  • Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]
  • Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Artikel 5 - Fraude

Bij fraude wordt er een onderzoek gestart. Bij misbruik van dit platform wordt er aangifte gedaan bij de politie.

Artikel 6 - Fair use policy

Wij hanteren een fair use policy. Zolang een gebruiker het account normaal gebruikt, wordt er niet ingegrepen. Normaal gebruik varieert, maar is in ieder geval beperkt tot maximaal 30 gesprekken nieuwe per maand en maximaal 10 nieuwe gesprekken per dag. Heeft u meer gesprekken per dag nodig, neem dan contact met ons op (en motiveer uw verzoek).

Aanvullende voorwaarden voor bedrijven/organisaties die een bedrijfsaccount afnemen

Om contact op te nemen met gebruikers, moeten bedrijven upgraden naar een premium bedrijfsaccount. Een premium bedrijfsaccount kost de gebruiker op Babysits € 39,00 per maand per vestiging (excl. BTW).

Artikel 1 - Voorwaarden

Door het kopen van een premium account op het platform Babysits geeft u aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Babysits én deze aanvullende voorwaarden voor een bedrijfsaccount. Degene die als contactpersoon van het bedrijf of de organisatie de overeenkomst aangaat verklaart daartoe bevoegd te zijn.

Artikel 2 - Betaling

Door het afnemen van een premium bedrijfsaccount machtigt u Babysits om de kosten voor een bedrijfsaccount automatisch te incasseren. Een premium bedrijfsaccount kost de gebruiker op Babysits € 39,00 per maand per vestiging (excl. BTW).

Babysits behoudt zich het recht voor om bij storneren van de betaling, €80 per stornering in rekening te brengen.

Diensten voor betaalverwerking voor Premium-accountgebruikers op Babysits worden geleverd door Stripe en zijn onderworpen aan de Stripe Connected Account-overeenkomst, die de Stripe-servicevoorwaarden omvat (Dit wordt ook wel de "Stripe Service-overeenkomst" genoemd). Door akkoord te gaan met deze voorwaarden of door een Premium-accountgebruiker op Babysits te blijven, gaat u met de Stripe Service-overeenkomst akkoord, aangezien deze van tijd tot tijd door Stripe kan worden gewijzigd. Als voorwaarde dat Babysits betalingsverwerking via Stripe mogelijk maakt, stemt u ermee in om Babysits nauwkeurige en volledige informatie over u en uw bedrijf te verstrekken en machtigt u Babysits om deze en transactie-informatie met betrekking tot uw gebruik van de door Stripe geleverde betalingsverwerking diensten te delen.

Artikel 3 - Aanmelden en stopzetten

De overeenkomst en het daaruit voortvloeiende abonnement (= bedrijfsaccount) wordt aangegaan voor de duur van de contractsperiode van een maand en kan ingaan op iedere gewenste dag van de maand. Wanneer de gebruiker akkoord gaat met een premium zakelijk account, stemt de gebruiker ermee in dat de gebruiker onmiddellijk toegang krijgt tot het Premium-abonnement en erkent de gebruiker dat hij/zij als bedrijf niet in aanmerking komt voor restitutie of intrekking van betaling.

Tenzij één van de partijen de overeenkomst tijdig opzegt (dit is mogelijk tot de laatste dag van de periode), wordt de overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd voor de duur van de contractsperiode. Opzegging is steeds mogelijk tot voor het einde van de geldende contractperiode. Indien de gebruiker voor het einde van de contractperiode opzegt, wordt de overeenkomst aan het einde van de contractperiode beëindigd. De gebruiker heeft in dat geval geen recht op restitutie van de kosten van het bedrijfsaccount voor de resterende dagen van de contractperiode. Bij opzegging dient een termijn van 1 dag in acht te worden genomen. Opzegging van uw bedrijfsaccount kan eenvoudig direct online. Er zullen na opzegging geen kosten meer afgeschreven worden van het door u opgegeven rekeningnummer, tenzij u nog abonnementsgeld aan ons verschuldigd bent van de voorgaande maand(en). In dit geval kan dit openstaande bedrag nog geïncasseerd worden.

Artikel 4 - Fraude

Bij fraude wordt er een onderzoek gestart. Bij misbruik van dit platform wordt aangifte gedaan bij de politie.

Artikel 5 - Berichten limieten

Zolang een gebruiker het account normaal gebruikt, wordt er niet ingegrepen. Normaal gebruik varieert, maar is in ieder geval beperkt tot maximaal 60 nieuwe gesprekken per maand, 40 per week of 20 per dag.

Artikel 6 - Organisatie limieten

Een maximum van 1 account per organisatie is toegestaan.